GitAliq informal classes where students teach students.
Organizers:
Mary Sahakyan, Armenia
Diana Mlhamyan, Armenia

Maximum size: 15 people
Length: 3 hours
Language: Armenian, English, Russian
GitAliq is a club in which students and young professionals organize and run a Day of Knowledge for high and middle school students. After a successful experience delivering a Day of Knowledge in December 2021 at the Yerevan State University, attended by schoolchildren from Yerevan and outside, this group of ambitious and curious young minds is looking to expand the club and together plan activities for the upcoming year and summer 2023.

Join us if you are a student and like to share your knowledge and interests with high-schoolers, help provide technical support and management skills.

We also invite professors and administrators from Higher Ed who would be interested in hosting GitAliq as a self-governing student organization, and teachers, who would like to learn what GitAliq can do for their students.


GitAliq դասեր, որտեղ ուսանողները սովորեցնում են ուսանողներին:
Կազմակերպիչներ ՝
Մերի Սահակյան, Հայաստան
Դիանա Մլհամյան, Հայաստան

Առավելագույն մասնակիցների քանակը՝ 15
Տևողությունը՝ 3 ժամ
Լեզուները՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն
TBD
Неформальные занятия GitAliq, на которых студенты учат студентов.
Организаторы:
Мэри Саакян, Армения
Диана Млхамян, Армения


Максимальное количество участников: 15 человек
Продолжительность: 3 часа
Язык: армянский, английский, русский
TBD