EduArmenia Ambassador, exchange of the best educational practices.
Organizers:
Ani Hovhannisyan, Armenia
Senior Project Manager at EduArmenia

Lusine Dashyan, Armenia
Project Coordinator at EduArmenia

Maximum size: 25 people
Length: 3 hours
Language: Armenian
Status: Registration is Closed
EduArmenia is an educational initiative that instills a culture of exchange of experience in the educational systems of the Republics of Armenia and Artsakh. We believe that due to cooperation, exchange of best practices a more established and strong educational system will be formed.
Having succeeded in establishing experience exchange of Diaspora specialists, we now want to create a similar culture in Armenia, so that representatives of the education sector, becoming EduArmenia Ambassadors, share their experience, strengthen their partners, their community, and their country.

During the workshop, the participants will
  • exchange educational practices and experiences with representatives of the educational sector from Diaspora and Republic of Armenia,
  • get acquainted with the possibilities and provisions of the EduArmenia Ambassador program,
  • discuss format and approaches of creating a platform of experience exchange in the educational community.

We welcome to workshop those who are ready to become EduArmenia Ambassadors and those who are willing to share their experience with members of the educational community to foster further development of that sector.
EduArmenia-ի դեսպան, կրթական լավագույն փորձի փոխանակում:
Կազմակերպիչներ ՝
Անի Հովհաննիսյան, Հայաստան
EduArmenia-ի Ավագ մենեջեր

Լուսինե Դաշյան, Հայաստան
EduArmenia-ի Ծրագրի համակարգող

Առավելագույն մասնակիցների քանակը՝ 25
Տևողությունը՝ 3 ժամ
Լեզուները՝ հայերեն
Կարգավիճակը՝ գրանցումը ավարտված է
EduArmenia-ն կրթական նախաձեռնություն է, որը ՀՀ և ԱՀ կրթական համակարգում ձևավորում է փորձի փոխանակման մշակույթ և հավատում է, որ համագործակցության, լավագույն փորձի փոխանակման շնորհիվ կձևավորվի առավել կայացած և ուժեղ կրթական համակարգ։
Հաջողելով Սփյուռքի մասնագետների փորձի փոխանակման իրականացման մեջ, այժմ ցանկանում ենք նմանատիպ մշակույթ ձևավորել Հայաստանում, որպեսզի կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները՝ դառնալով EduArmenia-ի դեսպաններ,կիսվեն իրենց փորձով, ուժեղացնեն իրենց գործընկերներին և համայնքը, արդյունքում կուժեղանա պետությունը։

Աշխատարանի ընթացքում մասնակիցները
  • փորձի փոխանակում կստանան ՀՀ և Սփյուռքի կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներից,
  • կծանոթանան EduArmenia-ի դեսպան ծրագրի հնարավորություններին և դրույթներին,
  • կքննարկեն և դուրս կբերեն կրթական համայնքում փորձի փոխանակման լավագույն մշակույթի ձևավորման ձևաչափը։

Աշխատարանի վերջնարդյունքը՝ EduArmenia-ի դեսպանների թիմի ձևավորում, առաջիկա ուսումնական տարվա համար փորձի փոխանակման մշակված ձևաչափ։

Սիրով կսպասենք կրթության ոլորտի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր պատրաստ են դառնալ EduArmenia-ի դեսպաններ և նրանց, ովքեր պատրաստ են իրենց փորձառությամբ կիսվել կրթական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ոլորտի զարգացման համար։
Посол EduArmenia, обмен наилучшим образовательным опытом.
Организаторы:
Ани Ованнисян, Армения
Старший менеджер в EduArmenia

Лусине Дашян, Армения
Координатор проектов в EduArmenia

Максимальное количество участников: 25 человек
Продолжительность: 3 часа
Язык: армянский
Статус: регистрация закрыта
EduArmenia – это образовательная инициатива, которая прививает культуру обмена опытом в образовательных системах Республик Армении и Арцаха. Мы верим, что благодаря сотрудничеству, обмену передовым опытом будет сформирована более устоявшаяся и сильная образовательная система.
Успешно наладив обмен опытом со специалистами из Диаспоры, мы теперь хотим создать подобную культуру в Армении, чтобы представители сектора образования, став послами EduArmenia, делились своим опытом, помогали своим коллегам, укрепляли общество и страну.

В ходе семинара участники
  • обменяются опытом с представителями образовательного сектора из Диаспоры и Республики Армения,
  • ознакомятся с возможностями и положениями программы Посол EduArmeniа,
  • обсудят формат и подходы к созданию площадки обмена опытом в образовательном сообществе.

Мы приглашаем на семинар тех, кто готов стать Послами EduArmenia, и тех, кто готов поделиться своим опытом с членами образовательного сообщества, чтобы способствовать дальнейшему развитию этого сектора.