Professional Repatriation: How to Effectively Implement the Diaspora's Intellectual Potential in Armenia's Development
Organizers:
Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs of the Republic of Armenia
(Head of Strategy Development Division Hovhannes Aleksanyan,
"iGorts" Program Specialist Hermine Harutyunyan)

Maximum number of participants: 25 people
Length: 2-3 hours
Languages: Armenian, Russian, English
Registration: Closed


A representative of the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs will:
- share information regarding the state's approach and general vision for attracting professionals to Armenia, and
- collect participants' opinions and ideas.

We invite the following participants to join:
- Diasporans interested in the issue of professional repatriation who may have their own ideas and proposals;
- organizations engaged in activities related to repatriation;
- employers seeking professional staff from the Diaspora..
Մասնագիտական հայրենադարձություն. Ինչպե՞ս արդյունավետորեն ներգրավելսփյուռքի մտավոր ներուժը Հայաստանի զարգացման գործում
Կազմակերպիչներ ՝
ՀՀ Սփյուռքի Գործերի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակ
(Ռազմավարությունների մշակման բաժնի պետ Հովհաննես Ալեքսանյան,
«իԳործ» ծրագրի մասնագետ Հերմինե Հարությունյան)


Առավելագույն մասնակիցների քանակը՝ 25 մարդ
Տևողությունը ՝ 2-3 ժամ
Լեզուները՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գրանցումը՝ Փակ է
ՀՀ Սփյուռքի Գործերի Գլխավոր Հանձնակատարի Գրասենյակի ներկայացուցիչները
- կտեղեկացնեն սփյուռքից պրոֆեսիոնալ կադրերինՀայաստանում ներգրավելու պետական մոտեցման ուղղությունները
- կհավաքագրեն մասնակիցների կարծիքներն ու գաղափարները:

Հրավիրում ենք.
- Սփյուռքի ներկայացուցիչների, ովքեր հետաքրքրված են մասնագիտական հայրենադարձությամբ խնդրով և ունեն իրենց գաղափարներն ու առաջարկները,
- հայրենադարձության գործընթացի կազմակերպմամբ զբաղվող կազմակերպությունների,
- գործատուների, ովքեր կարիք ունեն սփյուռքի պրոֆեսիոնալ կադրերի:

  Профессиональная репатриация: как эффективно внедрить интеллектуальный потенциал Диаспоры в развитие Армении
  Организаторы:
  Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения
  (Ованнес Алексанян - начальник управления стратегических разработок;
  Эрмине Арутюнян - специалист программы "iGorts"
  )

  Максимальное количество участников: 25 человек
  Продолжительность: 2 - 3 часа
  Языки: русский, армянский, английский
  Регистрация: Закрыта

  Представители Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения поделятся информацией о государственном подходе и общем видении в решении вопроса привлечения профессиональных кадров в Армению, а также проведут сбор мнений и идей участников.

  Мы приглашаем:
  - представителей Диаспоры, заинтересованных в вопросе профессиональной репатриации и имеющих собственные идеи и предложения;
  - организации, занимающиеся деятельностью связанной с репатриацией;
  - работодателей, которым требуются профессиональные кадры из Диаспоры.