Fueling Science and Engineering Innovation in Armenia
Organizers:
Ashot Papoyan, PhD, ANSEF co-chair, Boston, MA
Yelena Bisharyan, PhD, Armenian Biotech Group co-founder, Boston, USA
National Center for Innovation and Entrepreneurship, Yerevan, Armenia

Maximum size: 25 people
Length: 3 hours
Languages: Armenian, English
Registration: Closed

This workshop aims to establish a mechanism to support and guide Armenian scientists toward translational impact, in other words, moving basic science discoveries into practice.

The initiative will provide strategic, monetary, and advisory support for well-defined research projects with high commercialization potential. Longer term goal of this program is to fuel innovation in Armenia by accelerating translational science and as a result, aid the country's economic development.

Calling all scientists, innovators , entrepreneurs, individuals interested in supporting innovation, experts in commercialization, investors in Armenia and diaspora.

Հայաստանում գիտական և ինժեներական նորարարությունների մեկնարկ
Կազմակերպիչներ ՝
Աշոտ Պապոյան, PhD, ANSEF- ի համանախագահ, Բոստոն, ԱՄՆ
Ելենա Բիշարյան, PhD, Armenian Biotech Group համահիմնադիր, Բոստոն, ԱՄՆ
Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն, Երեւան, ՀՀ
Առավելագույն մասնակիցների քանակ՝ 25 մարդ
Գրանցումը՝ Փակ է
երկարություն. 3 ժամ
Լեզուներ. հայերեն, անգլերեն
Աշխատաժողովի նպատակն է ստեղծել մեխանիզմ՝ օգնելու և ուղղորդելու հայ գիտնականներին դեպի անցումային ազդեցույամբ հետազոտությունների, այլ կերպ ասած ՝ հիմնական գիտական հայտնագործությունները արդյունաբերություն տեղափոխելու մեխանիզմ:

Նախաձեռնությունը միտված է տրամադրելու հստակ սահմանված բարձր առևտրայնացման ներուժով հետազոտական նախագծերին ռազմավարական, դրամավարկային և խորհրդատվական աջակցություն: Այս ծրագրի երկարաժամկետ նպատակը Հայաստանում նորարարության խթանումն է ` անցումային գիտությունն արագացնելու միջոցով և, որպես արդյունք, օժանդակելու երկրի տնտեսական զարգացմանը:

Հրավիրում ենք մասնակցելու բոլոր գիտնականներին, գյուտարարներին, գործարարներին, նորարարությանը աջակցել ցանկացող անհատներին, առևտրայնացման ոլորտի փորձագետներին և Հայաստանից ու սփյուռքից բոլոր ներդրողներին։

  Развитие научных и инженерных инноваций в Армении
  Организаторы:
  Ашот Папоян, PhD, сопредседатель ANSEF
  Бостон, США
  Елена Бишарян, PhD, соучредитель Armenian Biotech Group, Бостон, СШA
  Национальный центр инноваций и предпринимательства, Ереван, Армения

  Максимальное количество участников: 25 человек
  Продолжительность: 3 часов
  Языки: армянский, английский
  Регистрация: Закрыта

  Цель этого семинара - создание механизма поддержки и направления науки и ученых Армении к претворению открытий фундаментальной науки в практику.

  Инициатива предоставит стратегическую, денежную и консультативную поддержку исследовательским проектам с высоким потенциалом коммерциализации. Долгосрочная цель этой программы - стимулировать инновации в Армении за счет ускорения трансляционной науки и таким образом способствовать экономическому развитию страны.

  Приглашаем всех ученых, новаторов, предпринимателей, частных лиц, заинтересованных в поддержке инноваций, специалистов по коммерциализации и инвесторов из Армении и диаспоры.