Development of Digital Health Cluster in Armenia
Organizers:
Prof. Georgi Chaltikyan, Deggendorf Institute of Technology (Germany), Russian-Armenian (Slavonic) University (Armenia), Armenian Association of Telemedicine (Armenia)
Dr. Lernik Essayei, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (USA), Armenian Association of Telemedicine (Armenia)

NGO Armenian Association of Telemedicine (AATM)


Maximum size: 25 people
Duration: 3-4 hours
Languages: English, Armenian, Russian
Registration: Closed

The Digital Health Revolution is currently making a major impact on the healthcare systems globally (greatly fueled by the COVID-19 pandemic), by improving the healthcare systems and tackling key healthcare challenges in both developed and developing countries. Digital Health tools and applications ranging from Electronic Health Information Systems to Telemedicine, and from Mobile Health to the use of Artificial Intelligence and Genomics Analytics for Personalized ("Precision") Medicine, are capable of delivering previously unimaginable value with regard to quality, accessibility, affordability, and equity of health care.

Digital Health is also among the most rapidly growing business sectors in the world. Global Digital Health market size was estimated at $350 billion in 2019, and is predicted to surpass $600 billion by 2024 [McKinsey]. Armenia -- with its world-class educated workforce, dynamic IT sector, and significant global networking opportunities greatly facilitated by the Armenian Diaspora, is well positioned to become one of the global leaders in Digital Health.

A group of Digital Health experts and enthusiasts from Armenia and the Diaspora have been working on an initiative to establish a Digital Health Cluster in Armenia, with R&D, education, and entrepreneurship (a startup ecosystem) components. The Digital Health Cluster has a potential to drive forward the technological and economic development of Armenia and Artsakh, modernize and improve the existing healthcare systems and services, and assist Armenia and Artsakh in emerging as a global Digital Health leader, the 'Health Silicon Valley of the Caucasus'. Furthermore, this will allow the creation of thousands of local professional job opportunities within the healthcare, IT, and education sectors.

This workshop will attempt to:
1. Bring together representatives of relevant stakeholders and potential investors,
2. Present and discuss the initiative,
3. Brainstorm the necessary activities, and
4. Produce and adopt a draft Roadmap of further development.

We invite:

Representatives of the Ministry of Health, and the Ministry of High Tech;
Representatives of Armenian National eHealth Operator;
Representatives of major investing agencies, groups, and other potential donors from Armenia and the Diaspora;
Representatives of International Organizations (WHO, World Bank, ADB among others);
Representatives of Academia and R&D Units;
Representatives of Healthcare Providers;
Representatives of Healthcare Payers;
Representatives of HighTech Industry
  Հայաստանում թվային առողջապահության կլաստերի զարգացում
  Կազմակերպիչներ`
  Պրոֆեսոր Գեորգի Չալտիկյան, Դեգենդորֆի տեխնոլոգիական ինստիտուտ (Գերմանիա),
  Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան (Հայաստան), Հեռաբժշկության հայկական ասոցիացիա (Հայաստան)

  Դոկտոր Լեռնիկ Եսայի, Memorial Sloan Kettering քաղցկեղի կենտրոն (ԱՄՆ), Հեռաբժշկության հայկական ասոցիացիա (Հայաստան)

  ՀԿ Հեռաբժշկության հայկական ասոցիացիա (AATM)

  Առավելագույն մասնակիցների քանակ` 25 մարդ
  Տևողությունը ՝ 3-4 ժամ
  Լեզուներ՝ անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն
  Գրանցումը՝ Փակ է
  Առողջապահության թվային հեղափոխությունն այժմ զգալի ազդեցություն ունի ամբողջ աշխարհի առողջապահական համակարգերի վրա (մեծ մասամբ շնորհիվ COVID-19 համաճարակի), բարելավելով առողջապահական ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրներում: Առողջության թվային գործիքներն ու ծրագրերը ՝ էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերից մինչև հեռաբժշկություն, բջջային հավելումներից մինչև անհատականացված բժշկության համար արհեստական ինտելեկտի և գենոմիկական վերլուծության օգտագործում, կարող են աննախադեպ զարգացում ապահովել առողջապահական ծառայությունների որակի, մատչելիության և ծախսարդյունավետության առումով:


  Թվային առողջապահությունը նաև աշխարհի ամենաարագ զարգացող բիզնեսներից մեկն է: Դրա շուկայի չափն ամբողջ աշխարհում 2019 թ. գնահատվել է $350 միլիարդ, և կանխատեսվում է, որ 2024 թ. այն կգերազանցի $600 միլիարդը [McKinsey]: Հայաստանն իր համաշխարհային կարգի պրոֆեսիոնալ աշխատուժով, դինամիկ զարգացող ՏՏ հատվածով և ցանցային նշանակալի հնարավորություններով, որին մեծապես նպաստում է հայկական Սփյուռքը, ունի բոլոր հնարավորությունները թվային առողջապահության ոլորտում համաշխարհային առաջատարներից մեկը դառնալու:


  Թվային առողջապահության մի խումբ փորձագետներ Հայաստանից և սփյուռքից աշխատում են Հայաստանում թվային առողջության կլաստեր ստեղծելու նախաձեռնության վրա, որը կներառի գիտահետազոտական, կրթական և ձեռներեցական բաղադրիչներ: Թվային առողջապահության կլաստերը կարող է նպաստել Հայաստանի և Արցախի տեխնոլոգիական և տնտեսական զարգացմանը, արդիականացնել և բարելավել առկա առողջապահական համակարգերն ու ծառայությունները և օգնել Հայաստանին դառնալ թվային առողջության համաշխարհային առաջատար՝ «Կովկասի առողջապահության սիլիկոնային հովիտ»: Բացի այդ, այն կստեղծի հազարավոր նոր աշխատատեղեր առողջապահության, ՏՏ և կրթության ոլորտներում:


  Այս սեմինարի նպատակները.
  1. Միավորել շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչներին և հավանական ներդրողներին,
  2. Ներկայացնել և քննարկել նախաձեռնությունը,
  3. Քննարկել անհրաժեշտ հետագա գործողությունները, և
  4. Կազմել ու ընդունել ճանապարհային քարտեզի նախագիծ:

  Հրավիրում ենք.
  - Առողջապահության նախարարության, Բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության ներկայացուցիչներին,
  - Հայաստանի էլեկտրոնային առողջապահության օպերատորի ներկայացուցիչներին,
  - Ներդրումային խոշոր գործակալությունների, խմբերի և այլ հավանական ներդրողների ներկայացուցիչներին, Հայաստանից և Սփյուռքից,
  - Միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին (ԱՀԿ, Համաշխարհային բանկ, ԱԶԲ և այլն),
  - Կրթական և գիտահետազոտական հաստատությունների ներկայացուցիչներին,
  - Բժշկական հաստատությունների ներկայացուցիչներին,
  - Առողջության ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչներին,
  - ՏՏ ոլորտի և թվային բժշկության ընկերությունների ներկայացուցիչներին:
  Развитие кластера цифрового здравоохранения в Армении
  Организаторы:
  Профессор Георгий Чалтыкян, Технологический институт Деггендорф (Германия), Российско-Армянский (Славянский) Университет (Армения),
  Армянская ассоциация телемедицины (Армения)
  Доктор Лерник Ессаи, Онкологический центр Мемориал Слоан Кеттеринг (США), Армянская ассоциация телемедицины (Армения)

  Армянская ассоциация телемедицины (Армения)

  Максимальное количество участников: 25 человек
  Продолжительность: 3-4 часа
  Языки: Английский, армянский, русский
  Регистрация: Закрыта
  Цифровая революция в здравоохранении в настоящее время оказывает значительное влияние на системы здравоохранения во всем мире (в значительной степени благодаря пандемии COVID-19), улучшая доступ и качество услуг здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. Инструменты и приложения цифрового здравоохранения - от электронных информационных систем до телемедицины, от мобильных приложений до использования искусственного интеллекта и геномной аналитики для персонализиро- ванной медицины - способны обеспечить беспрецедентный скачок в плане качества, доступности и рентабельности услуг здравоохранения.

  Цифровое здравоохранение также относится к наиболее быстро растущим отраслям бизнеса в мире. Размер его рынка в 2019 г. был оценен в 350 миллиардов долларов, и, по прогнозам, в 2024 г. он превысит 600 миллиардов долларов. [McKinsey]. Армения - с ее профессиональными кадрами мирового класса, динамично развивающимся сектором информационных технологий и значительными возможностями глобального сетевого взаимодействия, чему в немалой степени способствует армянская диаспора, - имеет все шансы стать одним из мировых лидеров в области цифрового здравоохранения.

  Группа экспертов в области цифрового здравоохранения из Армении и диаспоры работает над инициативой по созданию в Армении кластера цифрового здравоохранения, включающего научно-исследовательский, образовательный и предпринимательский (стартап-экосистема) компоненты. Кластер цифрового здравоохранения способен ускорить технологическое и экономическое развитие Армении и Арцаха, модернизировать и улучшить существующие системы и услуги здравоохранения, а также помочь Армении стать мировым лидером в области цифрового здравоохранения, "Силиконовой долиной здравоохранения Кавказа". Кроме того, это позволит создать тысячи новых рабочих мест в секторах здравоохранения, информационных технологий и образования.

  Цели данного семинара:
  1. Собрать вместе представителей заинтересованных сторон и потенциальных инвесторов,
  2. Представить и обсудить инициативу,
  3. Обсудить возможные и необходимые дальнейшие действий, и
  4. Составить проект дорожной карты дальнейшего развития.

  Мы приглашаем:
  - Представителей Министерства здравоохранения, Министерства высоких технологий;
  - Представителей Армянского национального оператора электронного здравоохранения;
  - Представителей крупных инвестиционных агентств, групп и других потенциальных доноров из Армении и Диаспоры;
  - Представителей международных организаций (ВОЗ, Всемирный банк, АБР и др.);
  - Представителей учебно-научных учреждений;
  - Представителей медицинских учреждений;
  - Представителей медицинских страховых компаний;
  - Представителей ИТ сектора и компаний цифровой медицины.